Amest
Założenia


Spółka Sater Otwock Sp. z o.o. na terenie obecnie funkcjonującego obiektu planuje budowę zakładu zagospodarowania odpadów, odpowiadającego definicji regionalnej instalacji określonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w zmienionej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz w ustawie o odpadach.

Zakład zagospodarowania opadów obejmuje mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, w tym biologiczną stabilizację frakcji organicznej w stopniu określonym w przepisach odrębnych oraz wydzielenie frakcji dających się w całości lub w części wykorzystać materiałowo lub/i energetycznie, a ponadto w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszej dostępnej techniki.

Budowa nowoczesnej instalacji do odzysku odpadów pozostaje w ścisłym związku z Dyrektywą Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, znowelizowaną Dyrektywą Rady 91/156/EEC, Dyrektywą Rady 91/692/EEC oraz decyzją Komisji 96/350/EC. Na szczeblu krajowym cel omawianego projektu wpisuje się w cele wskazane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, a na szczeblu lokalnym spełnia cele wytyczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Proponowana technologia obróbki odpadów spełniać będzie wymogi BAT dla tego typu instalacji.
Ponadto przepisy nakładają obowiązek ograniczania składowania odpadów na rzecz ich przetwarzania i odzysku i/lub wykorzystania do wytworzenia energii.

Już w 2010 roku Polska powinna ograniczyć ilość składowanych odpadów biodegradowalnych do poziomu 75% w stosunku do roku 1995 (w 2013 do 50%). Od 1 stycznia 2013 roku nie będzie możliwe składowanie określonych rodzajów odpadów bez ich wcześniejszego przetworzenia. 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta nakłada szereg obowiązków na Gminy, a także na zakłady prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, które zmieniają aktualny system gospodarki odpadami, w tym:
• gmina stanie się właścicielem odpadów,
• wprowadzony będzie tzw. „podatek śmieciowy”,
• gmina, w drodze przetargów, będzie wyłaniać podmioty odbierające odpady,
• wprowadza się system oparty o regionalne zakłady zagospodarowania odpadów.